Държавни институции
Президент на Република България
Народно събрание
Министерски съвет
Конституционен съд
Върховен административен съд
Сметна палата
Министерство на финансите
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Върховен касационен съд
Държавни Комисии и Агенции
Комисия за финансов надзор
Агенция "Митници"
Агенция по обществени поръчки
Българска агенция за инвестиции
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия